Sunday, December 8, 2013

Durga Stuti by Arjun

Shree Durga Stuti by Arjun from Mahabharat

श्रीअर्जुन उवाच -
नमस्ते सिद्ध-सेनानि, आर्ये मन्दर-वासिनी ।
कुमारी कालि कापालि
, कपिले कृष्ण-पिंगले ॥१॥
I bow to you, O foremost of Siddhas, O Noble One that dwells in the forest of Mandara, O Virgin, O Kali! O wife of Kapala! O you of a black and tawny hue.
भद्र-कालि! नमस्तुभ्यं, महाकालि नमोऽस्तुते।
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं
, तारिणि वर-वर्णिनि ॥२॥
I bow to you. O Beneficent Kali, I bow to you, O Maha-kali, O wrathful One.
I bow to you. O Tara the saviour, the great boon bestowing one.
कात्यायनि महा-भागे, करालि विजये जये ।
शिखि पिच्छ-ध्वज-धरे
, नानाभरण-भूषिते ॥3॥
O Durga! Great Being, the fierce bestower of victory! O personification of Victory! O you that bears a banner of peacock plumes, O one decked with every ornament.
अटूट-शूल-प्रहरणे, खड्ग-खेटक-धारिणे ।
गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे
, नन्द-गोप-कुलोद्भवे ॥४॥
O you that wields an awful spear, the holder of sword and shield,
O you that were born as the younger sister of the chief ofcow-herds (Lord Krsna), O eldest sibling, born in the family of the cowherd Nanda!
महिषासृक्-प्रिये नित्यं, कौशिकि पीत-वासिनि ।
अट्टहासे कोक-मुखे
, नमस्तेऽस्तु रण-प्रिये ॥५॥
O you who are always fond of buffalo's blood, born of Kusika's clan,
dressed in yellow robes, having assuming the face of a wolf you
devoured the Asuras! I bow to you who are fond of battle!
उमे शाकम्भरि श्वेते, कृष्णे कैटभ-नाशिनि ।
हिरण्याक्षि विरूपाक्षि
, सुधू्राप्ति नमोऽस्तु ते ॥६॥
O Uma! O Sakambhari! O you that are white in hue, and also black!
O slayer of the Asura Kaitabha! O yellow-eyed one! O you that see everything! O you of eyes that have the colour of smoke, I bow to you!
वेद-श्रुति-महा-पुण्ये, ब्रह्मण्ये जात-वेदसि ।
जम्बू-कटक-चैत्येषु
, नित्यं सन्निहितालये ॥७॥
You are the Vedas, the Srutis, and the greatest virtue! You are propitious to Brahmanas engaged in sacrifice. You are all knowing, you are ever present in the sacred abodes erected to you in cities of Jamvudwipa, I bow to you!
त्वं ब्रह्म-विद्यानां, महा-निद्रा च देहिनाम् ।
स्कन्ध-मातर्भगवति
, दुर्गे कान्तार-वासिनि॥८॥
You are the Knowledge-of-the-highest-truth among sciences, and you are that sleep of creatures from which there is no waking. O mother of Skanda (Lord Muruga), possessor of the six (highest) attributes of Divinity, O Durga, that dwells in the most inaccessible regions.
स्वाहाकारः स्वधा चैव, कला काष्ठा सरस्वती ।
सावित्री वेद-माता च
, तथा वेदान्त उच्यते ॥९॥
You are called Swaha, and Swadha, and the subtle divisions of time such as Kala, and Kashta. You are the goddess of knowledge: Saraswati, and the mother of the Vedas, and the personification of Vedanta.
स्तुतासि त्वं महा-देवि विशुद्धेनान्तरात्मा ।
जयो भवतु मे नित्यं
, त्वत्-प्रसादाद् रणाजिरे ॥१०॥
With inner mind purified, I praise you, O great goddess; let victory
always attend me through your grace, on the field of battle.
कान्तार-भय-दुर्गेषु, भक्तानां चालयेषु च ।
नित्यं वससि पाताले
, युद्धे जयसि दानवान् ॥११॥
In inaccessible regions, where there is fear, in places of difficulty, in the abodes of your worshippers and in the nether regions (Patala), you always dwell. And in battle you always defeat the Danavas (a demon race).
त्वं जम्भिनी मोहिनी च, माया ह्रीः श्रीस्तथैव च ।
सन्ध्या प्रभावती चैव
, सावित्री जननी तथा ॥१२॥
You are the unconsciousness, the sleep, the illusion, the modesty, the beauty of all creatures. You are the twilight, and the radiant light of day! You are Savitri, and you are the mother of all creation.
तुष्टिः पुष्टिर्धृतिदीप्तिश्चन्द्रादित्य-विवर्धनी ।
भूतिर्भूति-मतां संख्ये
, वीक्ष्यसे सिद्ध-चारणैः ॥१३॥

You are contentment, development, fortitude and light. You increase the radiance of the Sun and the Moon. You are the prosperity of those that prosper. The Siddhas and the Charanas behold you in deep contemplation!

Wednesday, September 25, 2013

Ganadhipati Panchakam

श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम्

ॐ सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं
सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् ।
गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः
नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् ॥१॥

गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददान भास्करं
करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् ।
सरीसृपेश बद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं
शरीरकान्ति निर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् ॥२॥

शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं
प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये ।
चकासतं चतुर्भुजैः विकासिपद्मपूजितं
प्रकाशितात्मतत्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् ॥३॥

नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं
ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् ।
कराम्बुजोल्लसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः
हृदासदाविभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् ॥४॥

श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां
सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् ।
रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं
शमादिषड्गुणप्रदं नमामि तं विभूतये ॥५॥

गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं
प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः ।
भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवात्
चिरायुषोऽधिकः श्रियस्सुसूनवो न संशयः ॥


॥ इति दक्षिणाम्नाय श्रिङ्गेरी श्रीशारदापीठाधिपति शङ्कराचार्य जगद्गुरुवर्यो श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती महास्वामिभिः विरचितम् श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम् सम्पूर्णम्Saturday, June 8, 2013

Shri Kali Stavan

श्री काली स्तवन 
Shri Kali Stavan
नमामि कृष्णरूपिणीं कृष्णाङ्गयष्टि धारिणीम् । समग्र तत्वसागर भपारगह्वराम ॥
I pay my devotion to Goddess Kali who is the reflection of Krishna. She is the mail element of Mahasagar. Nobody can easily gather. But the worshipers can reach to her easily as she is the mother of her devotees, can a mother remain away from her sons? Nobody will find out the reasons. 
शिवा प्रभां समुज्जवलां स्फुरच्छशांक शेखरां । ललाटरत्न भास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम् ॥
She is Kalyan Swaroopi. Has a moon light on her forehead. She enlighters everybody’s mind. Forehead. She is equivalent to Lord Surya which enlightens the world. 
महेन्द्र कश्यपर्चितां सनत्कुमात संस्तुतां । सुरासुरेन्द्र वंदितो यथार्थ निर्मलादभुतां ॥
Mahendra and Kashyap prayed to her several times. Sants have preached her day and night. Devtas as well as Daano’s (Public) also worship her. She is distinctive and uncommon. 
अतर्क्यरोचिरूर्जितां विकारदोष वर्जितां । मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्व सूचितां ॥
Nobody can understand her. She is like a jyoti ( a ray of light). She is the one to provide name and fame, Mokhsha. She is the element of knowledge and can be recognised as so.
मृतास्थिनिर्मित स्त्रजां मृगेन्द्र वाहनाग्रजाम् । सुशुद्ध तत्वतोष्णां त्रिवेद परभूषणां ॥
The mala which the Devi wears or possesses is created with the bones of dead bodies. She travels on Mrugraaj Singh. She was born the first. She constitutes all the 3 Vedas.
भुजंग हार हारिणी कपालखंड घारिणीम् । सुधार्मि कोप कारणीं सुरेन्द्र वैरधातिनीम् ॥
She is the one to possess a necklace of snakes, holding a Kapaalkhand in her hand. Blesses her devotees and religious people. She always does good to people. She appears to be very beautiful when she wears Kapaal Mala.
कुठारपाशचापिनीं कृतान्त काममोदिनीं । शुभां कपाल मालिनीं सुवर्णकन्याशाखिनीं ॥
She possess the Kudhar Paal (Dhanush). She is the one to describe and give death. She always helps in the progess of the world. 
श्मशान भूमि वासिनीं द्निजेन्द्रमौलिभाविनीम् । तमोsन्धकार यामिनीं शिवस्वभाव कामिनीम् ॥
She resides on Samshaan Bhumi (cremation ground). Is preached by all the brahmans. Is like the darkness of night. She always helps in the progress.
सहस्त्र सूर्य्यराजिकां धनञ्जयोर्ग्रकारिकाम् । सुशुद्ध काल कंदलां सुभृंगवृन्दमन्जुलाम् ॥
She possess the power and light of a thousand Surya ( Sun). Is the main content of the world. She is aas beautiful as the colours of rainbow.
प्रजायिनीम प्रजावतीं नमामि मातरम् सतीम् । स्वकर्म कारिणे गतिं हरि प्रियाञ्च पार्वतीम् ॥
Is the one to create the Praja (public) and caretaker also. I pay my regards to such a devi. She is the icon of speed because of her bravery. She is as pure as powerful as the wife or Lord Shiva Shankar. It is said that such a friend of Goddess Parvati and Goddess Lakshmi. 
अनंतशक्तिकान्तिदां यशोsर्थभुक्तिमुक्तिदाम् ।पुन: पुन्जगद्धितां नमाम्यहङ सुरार्चिताम् ॥
Hey Devi! She is the one to provide with innumerable powers to encourgare Kanti, provider of health and wealth. She also gives Bhog as well as Moksh. Always devotes herself in the progress and success of the world. Because of this she is regularly worshipped by the devtas. I pay my devotion to you.
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम् । जयन्ति ते स्तुवन्ति ये शुभं लभन्त्यमोक्षत: ॥
Hey Goddess! I pay my devotion to you. Please shower me with your kindness. Protect  me. One who worships you always achieves success. They also attain moksh from you.
सदैव त हतद्बिष: परं भवन्ति सज्जुष: । जरा: परे शिवधुना प्रसाधि मां करोमि किम् ॥
Many enemies and devils have been destroyed. They achieve name and fame in the world. O Goddess! Now help me in  progressing. Mataji ! without you I cannot do anything.
अतीव मोहितात्मनो वृथा विचेष्टि तस्य मे । कुरू प्रसादितं मनो यथास्मि जन्म भंजन: ॥
Hey Mata! I am stuck up in a great greed. I am being unsuccessful. Bless me so that I can get rid of this life and birth as soon as possible. 
तथा भवन्तु ताका यथैव घोषितालका: इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति कालिसाधक: ॥
Your devotees should always be winner and declared happy as Dheer and Veer. The preacher and believers of Goddess Kalo will read and preach his stuti.
 न ते पुन: सदुस्तरे पतन्ति मोहगह्वरे ॥
They will never fall in the pit of greed.
॥इति॥

Sunday, June 2, 2013

Kali Stotra

श्री काली स्तोत्र
Shri Kali Stotra


ॐ अचिंत्यामिताकार शक्ति स्वरूपा प्रतिव्यक्तव्यधिष्टान सत्वैक मूर्ति:।
गुणातीत निर्द्वन्द्वबोधैकगम्या त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥१
Hey goddess Kali! Your starnge powers and strength cannot be compared to any. You are present in each one in your true form.  You are away from the three Guna’s, achieved through specific knowledge and resides in the Brahma.

अगोत्रा कृतित्वादनैकान्तिकत्वा दलक्ष्यागमत्वाद शेषाकर त्वात् ।
प्रपंचालसत्वादना रम्भकत्वात् त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥२
You do not belong to any religion or community. You are in many forms. You are unstoppable and that is why nobody or nothing can with overcome your speed. You are not required in stage of the world. You are on the whole, the creator, caretaker and destroyer of the world.

यदा नैवघाता न विष्णुर्नरुद्रो न काली न वा पंचभूतानिनाशा ।
तदा कारणीभूत सत्वैक मूर्ति त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥३
When Lords Brahma, Vishnu, Rudra, Kaal, Panchabhoot and Dik were not there, you were the much before them serving their purpose. You are the only one in the Brahma with a distinctive power.

न मीमांसकानैव कालादितर्का न साँख्या न योगा न वेदान्त वेदा: ।
न देवा विदुस्ते निराकार भावं त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥४
You are indescribable. Kaal, Tark, Sankhya Yog, Vedant,  Veda and Devtagon are unsuccessful in describing you.

न तो नामगोत्रे न ते जन्म मृत्यु न ते धाम चेष्टे न ते दुख सोख्ये ।
न ते मित्र शत्रु न ते बन्ध मोक्षौ त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥५
Hey Goddess! Neither you have a name, not any Gotra (caste), not birth, nor death. Neither you havea house nor a Ghaat ( Place). Neither you have any desire nor any sorrow. You do not have happiness. You neither have a friend not an enemy nor Moksha.  I pay my devotion to you.

न बाला न च त्वं वयस्था न वृद्धा न च स्यदिषष्ठ पुमान्नैव च त्वम् ।
न व त्वं सुरो नासुरो नो नरो वा त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥६
Goddess! You are neither a child, nor an adult, not an old, not a young, not a female, not a male. Neither any devta, not an evil and you are not a human also. You are present in the Brahma itself.

जले शीतलत्वं शुचौदाहकत्व विधौ निर्मलत्वं रवौ तापकत्वम् ।
तवैवाम्बिके यस्म कस्यापि शक्ति त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा
Hey Jagdambey! You are present in the purity of water, anger of fire, coolness of the moon and the heat of the sun. You are the power of all the objects.

पपौक्ष्वेडमुग्रे पुरा यन्महेश: पुन: संहरत्यन्त काले जगच्च ।
तवैव प्रसादान्त च स्वस्य शक्त्या त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥८
O Goddess! Once when Lord Mahadev drank poison and the works/tasks that we did for the progress of the world were done to make you happy. He did not do it for selfish reasons.

कराला कृतीन्यानानि भ्रयान्ती भजन्ती करास्त्रादि बाहुल्यमिथम् ।
जगत्पालनाया सुराणाम् बंधाय त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥ ९
O Devi! You always have weapons in your hands to kill the devils and negative forces and work as a caretaker. You are the destroyer of Rakshas ( Devil). You are present in the entire Brahma.

रूदन्ती शिवाभिर्वहन्ती कपालं जयन्ती सुरारीन बधन्ती प्रसन्ना।
नटन्ती पतन्ती चलंती हसंती त्वमेका परंबह्मरूपेण सिद्धा ॥१०
Hey Kalika! You are the one to talk to Shivmurti, possessor of Kapaal, destroyer of the enemies of Lords, always remain happy, dancing and smiling always. You are in the Brahma.

आपादापिवताधिकं धावसित्व श्रुतिभ्याम् विहिनामि शब्द श्रृणोसि ।
अनासापिजिध्रस्य नेत्रापि पश्य स्वजिह्वापि नानारसास्वाद विज्ञा ॥११
Hey Dayamayi! You do not have feet but still run much faster that air also. You are deaf, but still you can hear the prayers of your devotees. You cannot smell but still can smell the fragrance of objects. You are blind, but still keep an eye on all. You do not a tongue, but still can taste all types of food.

यथा भ्रामयित्वा मृद चक्र कुलाली बिद्यते शरावं घटं च ।
महामोह यंत्रेषु भूतान्य शेषान् तथा मानुषास्त्वं सृत्रस्यादि सर्गे ॥१२
यथा रंगरज्वर्कदृष्टिष्व कस्मान्नृणां रूपदर्वी कराम्बुभ्रम: स्यात् ।
जगत्यत्र तत्तन्मये तद्वदेव त्वमेकैव तत्तन्नितत्तौ समस्तम् ॥१३
Hey Sarva Vidyamayi ( creator of Knowledge)! The way the human body reflects silver. Rope reflects snake and sunrays reflects the water, similarly you are the only one in the world which gives the reflection of every object or ingredient. After all this also, you are the most supreme.

महाज्योति एका संहासनम् वत् त्वकीयान् सुरान वाहयस्युग्रमूर्ते ।
अवष्टभ्य पदभ्याम् शिवं भैरवं च स्थिता तेन मध्ये भवत्येव मुख्या ॥१४
Hey Aaporva Roopani ( beautiful) ! You provide devatas with utmost position and power. When angry, you supress Lord Shiva and Lord Bhairav underneath.

कुयोग आसने योग मुद्राभिनीति: कुगोसायु पोतस्य वालाननं च ।
जगन्मातरादृक तवा पूर्वलीला कथं कारमस्मद्विधैर्देवि गम्या ॥१५
Hey Goddess! Your beauty lies in your images ( sitting on a dead body and wearing a necklace of skulls around her neck etc.) I can not understand this beauty of yours and none can.

महाघोर कालानल ज्वाल ज्वाल सित्यत्यंतवासा महाट्टाहासा ।
जटाभार काला महामुण्ड माला विशाला त्वमहित मयाध्यायश
Sम्ब ॥१६
Hey Amba! You are the main component in the middle of the branch of Mahaghor Kalaanal as a Jatadharini ( one with long hair). Black in colour with a mala of skulls looks powerful. I pay my devotion to you.

तपोनैव कुर्वन् वपु: सदयामि ब्रजन्नापि तीर्थ पदे खंजयामि ।
पटठन्नापि वेदान् चनि यापयामि त्वदंघ्रिद्वयं मंगल साधयामि ॥१७
Hey Goddess! I do not want to devote/ finish my body in worship. Neither do I want to paralyse my legs by roaming/visiting Teeth (Pieus) places nor do I want to end my life in the knowledge if Vedas. I only want to perform my services for you and at your feet.

तिरस्कुर्वतोsन्यामारो पास नार्चे परित्यक्त धर्माध्वरस्यास्य जन्तो: ।
त्वदाराधनान्यस्त चित्तस्य किं मे करिष्यन्तयमी धर्मराज्य दूता: ॥१८
O Goddess! I have given up my believings and worships for other Lords, giving up all the religious feelings, have diverted my heart towards your devotion. What can the messengers of Dharmaraaj do to me? When you are there to protect me.

न मन्यसे हरि न वुधातारमीशं न वह्निं न ह्यर्क न चेन्द्रादि देवान् ।
शिवोदीरितानेक वाक्यप्रबन्ध स्त्वदर्चाविधानं विशत्वम्ब मत्याम् ॥१९
Hey Ambey! I do not believe in Hari, Brahma, Ishaan, Agni ( fire), Sura, Indra. I believe in towards of Shiva. In the result your vidhi should enter my heart.

नरा मां विनिन्दन्तु नाम त्यजेद्वान्धंवा ज्ञातय: सन्त्यजन्तु ।
मयि भटा नारके पातयन्तु त्वमेका गतिर्मे त्वमेका गतिर्मे ॥२०

Any devotee who recites this strotra, by Rudra Mahakaal, is free from sudden death. He attain sidddhi.

॥इति॥