Sunday, March 14, 2010

शिव ताण्डव स्तुति: Shiva Tandav Stuti

शिव ताण्डव स्तुति:
देवा दिक्पतय: प्रयात परत: खं मुञ्चताम्भोमुच: पातालं व्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतलं भूधरा: ।
ब्रह्मन्नुन्नय दुरमात्मभुवनं नाथस्य नो नृत्यत: शम्भो संकटमेतदित्यवतु व: प्रोत्सारणा नन्दिन: ॥१॥
दोर्दण्डद्वयलीलयाचलगिरिभ्राम्यत्तदुच्चै रवध्वानोद्भीतजगद्भ्रमत्पदभरलोलत्फणाग्रयोरगम् ।
भृङ्गापिङ्गजटाटवीपरिसरोद् गङ्‍गोर्मिमालाचलच्चन्द्र चारु महेश्वरस्य भवतान्न: श्रेयसे ताण्डवम् ॥२॥
संध्याताण्डवडम्बरव्यसनिनो भर्गस्य चण्डभ्रमिव्यानृत्यद् भुजदण्डमण्डलभुवो झञ्झानिला: पान्तु व: ।
येषामुच्छलतां जवेन झटिनि व्यूहेषु भूमीभृतामुड्डीनेषु विडौजसा पुनरसौ दम्भोलिरालोकिता ॥३॥
शर्वाणीपाणितालैश्चलवलयझणत्कारिभि: श्लाघ्यमानं स्थाने सम्भाव्यमानं पुलकितवपुषा शम्भुना प्रेक्षकेण ।
खेलत्पिच्छालिकेकाकलकलकलितं क्रौञ्चभिद् बर्हियूनो हेरम्बाकाण्डबृंहातरलितमनसस्ताण्डवं त्वा धुनोतु ॥४॥
देवस्त्रैगुण्यभेदात् सृजति वितनुते संहरत्यषे लोकानस्यैव व्यापिनीभिस्तनुभिरपि जगद् व्याप्तमष्टाभिरेव ।वन्द्यो नास्येति पश्यन्निव चरणगत: पातु पुष्पाञ्जलिर्व: शम्भोर्नृत्यावतारे वलयफणिफणाफूत्कृतैर्विप्रकीर्ण: ॥५॥
॥इति शिवताण्डवस्तुति: सम्पूर्णा ॥_______________________________
If I am not Posting. 
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips

Wednesday, March 3, 2010

Bhavani Bhujangam भवानीभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् Adi Shankaracharya


भवानीभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्
Bhavani Bhujangam
by 
Adi Shankaracharya


श्री गणेशाय नमः ।
षडाधारपङ्केरुहान्तविराजत् सुषुम्नान्तरालेऽतितेजोल्लसन्तीम् ।
सुधामण्डलं द्रावयन्ती पिबन्तीं सुधामूर्तिमीडेऽहमानन्दरूपाम् ॥ १
I bow before that personification of nectar, who is the everlasting immortal bliss, Who is the luster in the Sushumna, Which is in the six chakras of the body, And who melts the moon and drinks its light. [1]

ज्वलत्कोटिबालार्कभासारुणाङ्गीं सुलावण्यशृङ्गारशोभाभिरामाम् ।
महापद्मकिञ्जल्कमध्ये विराजत् त्रिकोणोल्लसन्तीं भजे श्रीभवानीम् ॥२॥
I sing about that Bhavani, Who sits in the triangle, which shines in the stamen of the great lotus, Who has the luster of crores of rising suns, Who is immensely pretty, And who attracts the entire world by her charm. [2]

कणत्किङ्किणीनूपुरोद्भासिरत्न प्रभालीढलाक्षार्द्रपादारविन्दाम् ।
अजेशाच्युताद्यैः सुरैः सेव्यमानां महादेवि मन्मूर्ध्नि तेक्षावयामि ॥ ३॥
Oh, great goddess please keep your feet, Which have jingling bells made of gems tied to it, Which shine in the luster of your wet lac painted feet, And which are worshipped by Vishnu, Brahma and others On my head and bless. [3]

सुषोणाम्बराबद्धनीवीविराजन् महारत्नकाञ्चीकलापं नितम्बम् ।
स्फुरद्दक्षिणावर्तनाभिं च तिस्रो वली रम्यते रोमराजीं भजेऽहम् ॥ ४॥
I worship the streak of hair on your belly, Thine shining navel circling to the left, Thine hips dressed in red garments, And your waist adorned with golden tinkling belt, Studded with greatest of jewels. [4]

लसद्वृत्तमुत्तुङ्गमाणिक्यकुम्भोपमश्रीस्तनद्वन्द्वमम्बांबुजाक्षीम् ।
भजे पूर्णदुग्धाभिरामं तवेदं महाहारदीप्तं सदा प्रस्नुतास्यम् ॥ ५॥
I worship thine twin radiant raised breasts full of milk, Which are round and like the gem studded pot, And which are ever shining with milk, Hey mother who has lotus like eyes. [5]

शिरीषप्रसूनोल्लसद्बाहुदण्डैर्ज्वलद्बाणकोदण्डपाशाङ्कुशैश्च ।
चलत्कङ्कणोदारकेयूरभूषा ज्वलद्भिः स्फुरन्तीं भजे श्रीभवानीम् ॥ ६॥
I worship that Bhavani Who glitters with her arms, Which are as delicate as Sirisa flowers, And which carry arrow, bow, noose and goad, And which shines with bangles and bracelets. [6]

शरत्पूर्णचन्द्रप्रभापूर्णबिम्बा धरस्मेरवक्त्रारविन्दश्रियं ते ।
सुरत्नावलीहारताटङ्कशोभा भजे सुप्रसन्नामहं श्रीभवानीम् ॥ ७॥
I worship that Bhavani , Who is extremely pleasant, Who shines like the full moon of autumn, Whose lotus like face is adorned with peace, And who shines with gem studded necklace and ear studs. [7]

सुनासापुटं पद्मपत्रायताक्षं यजन्तः श्रियं दानदक्षं कटाक्षम् ।
ललाटोल्लसद्गन्धकस्तूरिभूषोज्ज्वलद्भिः स्फुरन्तीं भजे श्रीभवानीम् ॥ ८॥
I praise thee Amba, Who adorns your lotus like face, With musk on the forehead and cheeks, Who has very pretty nostrils, Who has a pretty forehead, Who has well formed beautiful lips. And who is capable of blessing with a side long glance. [8]

चलत्कुण्डलां ते भ्रमद्भृङ्गवृन्दां घनस्निग्धधम्मिल्लभूषोज्ज्वलन्तीम् ।
स्फुरन्मौलिमाणिक्यमध्येन्दुरेखा विलासोल्लसद्दिव्यमूर्धानमीडे ॥ ९॥
I praise thine head, Which is playfully radiant, Which is adorned by the crescent moon, Which is decorated by the line of gems, In whose dense hair the swarm of bees, Enter swirl and play, And which is decorated, By densely woven white jasmine flowers. [9]

स्फुरत्वम्ब बिम्बस्य मे हृत्सरोजे सदा वाङ्मयं सर्वतेजोमयं च ।
इति श्रीभवानीस्वरूपं तदेवं प्रपञ्चात्परं चातिसूक्ष्मं प्रसन्नम् ॥ १०॥
This form of yours, Oh Bhavani, Which is much above the universe, In its micro form, May please shine in the lotus heart mine, And bless me in your lustrous form, So that I rule over the wealth of words. [10]

गणेषाणिमाद्याखिलैः शक्तिवृन्दैः स्फुरच्छ्रीमहाचक्र राजोल्लसन्तीम् ।
परां राजराजेश्वरीं त्वा भवानीं शिवाङ्कोपरिस्था शिवा भावयेऽहम् ॥ ११॥
I meditate on you, the wife of Shiva, Who is sitting pleasantly on his lap, Surrounded by Shakthis led by lord Ganesha, Who is sitting highly radiant on the chakra raja, And who is Tripura and Rajarajeswari. [11]

त्वमर्कस्त्वमग्निस्त्वमिन्दुस्त्वमाप स्त्वमाकाशभूवायवस्त्वं चिदात्मा ।
त्वदन्यो न कश्चित्प्रकाशोऽस्ति सर्वं  सदानन्दसंवित्स्वरूपं तवेदम् ॥ १२॥
I sing about you as a form of blissful knowledge, As one to whom , there is none superior, As you are the sun, moon, fire, water, Ether, earth, fire and the great essence.  [12]

गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्तिस्त्वमेव त्वमेवासि माता पिताऽसि त्वमेव ।
त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बुद्धिर्गतिर्मे मतिर्देवि सर्वं त्वमेव ॥ १३॥
Though I know not thine greatness, Wish I to praise you, Oh, Bhavani, Who is the knower of Vedas and Agamas, And who is unreachable through scriptures. So please pardon me for doing this. [13]

श्रुतीनामगम्यं सुवेदागमाद्यैर् महिम्नो न जानाति पारं तवेदम् ।
स्तुतिं कर्तुमिच्छामि ते त्वं भवानि क्षमस्वेदमम्ब प्रमुग्धः किलाहम् ॥ १४॥
You are my teacher, you are my lord Shiva, You are the Goddess Shakthi, You are my mother, you are my father, You are the knowledge, you are my relations, And so you are my only refuge, my only thought, And everything that I can think of. [14]

शरण्ये वरेण्ये सुकारुण्यपूर्णे हिरण्योदराद्यैरगम्येऽतिपुण्ये ।
भवारण्यभीतं च मां पाहि भद्रे नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानि ॥ १५॥
Salutations, salutations and salutations, Oh Bhavani, You are my refuge, my boon and form of all mercy, You are greatest among all devas, oh holy one, And so, please protect me from this forest snare of life. [15]

इमामन्वहं श्रीभवानीभुजङ्गस्तुतिर्यः पठेच्छ्रोतुमिच्छेत तस्मै ।
स्वकीयं पदं शाश्वतं चैव सारं श्रियं चाष्टसिद्धीश्च भवानी ददाति ॥ १६॥
Who ever correctly reads with devotion, This great hymn praising Bhavani from head to toe, Would attain a permanent place of salvation,  Which is the essence of Vedas, And also get wealth and the eight occult powers. [16]

भवानी भवानी भवानी त्रिवारम् उदारम् मुदा सर्वदा ये जपन्ति ।
नशोकम् न मोहम्
न पापं न भीति: कदाचित्कथंचित्कुतश्चज्जनानाम् ॥१७॥
Three times repeat the holy name of Bhavani, With devotion and repeatedly forever, And get rid of sorrow, passion, sin and fear, For all time and for all ways. [17]

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भवानीभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं संपूर्णम् ॥


 _______________________________
If I am not Posting. 
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips