Friday, March 6, 2009

श्रीकृष्ण स्तुति (Shri Krishna Stuti)

श्रीकृष्ण स्तुति (Shri Krishna Stuti)

श्रीकृष्ण उवाच:-

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यश: ।

जल भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम् ॥
_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips
No comments: