Friday, March 6, 2009

सरस्वतीप्रार्थना - Saraswati Prayers

सरस्वतीप्रार्थना

बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे ।

मूढत्वं हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम् ॥

भावार्थ :- हे देवी सरस्वती मलाई बुद्धि दिनुहोस्; कीर्ति दिनुहोस्; सृजनशीलता अवश्य दिनुहोस्; मेरो अज्ञान नाश गर्नुहोस् र (हजुरका शरणमा आएका मलाई रक्षा गर्नुहोस् ।

May Maa Saraswati  fully remove my lethargy, sluggishness, and ignorance and grant me intelligence and creativity.

_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
EsnipsNo comments: