Friday, March 6, 2009

ॐकारको स्तुति - AUM OM kar Stuti

ॐकारको स्तुति

ॐकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामद मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥

भावार्थ :- योगीजनहरु सधैं विन्दुसहितको ॐकारको ध्यान गर्दछन् । मनोरथ पूरा गरिदिने तथा मोक्ष पनि गरिदिने यस्तो ॐकालाई बारम्बार नमस्कार छ ।

_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
EsnipsNo comments: