Sunday, May 3, 2009

Ganesha Gayatri Mantras गणेश गायत्री मन्त्र

गणेश गायत्री मन्त्र
Ganesha Gayatri Mantras
  लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥
- अग्निपुराण ७१ अध्याय
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥
          - गणपत्यथर्वशीर्ष
 ३ ॐ महोत्कटाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमही। तन्नोदंती प्रचोदयात् ॥ 
- अग्निपुराण १७९ अध्याय
 ॐ तत्कराटाय विघ्नहे हस्तिमुखाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥
- मैत्रायणीय - संहिता
 ५ तत्पुरूषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
- तैत्तिरीयारण्यक - नारायणोपनिषद् 
___________________________
I am not Posting. 
I may be doing something at these places:

Youtube

Esnips


No comments: