Wednesday, November 21, 2012

108 names of Lord Shiva शिवाष्टोत्तरशत नामावलि:


शिवाष्टोत्तरशत नामावलि:
१. ॐ शिवाय नम:
२. ॐ महेश्वराय नम:
३. ॐ शंभवे नम: 
४. ॐ पिनाकिने नम:
५. ॐ शशिशेखराय नम:
६. ॐ वामदेवाय नम:
७. ॐ विरूपाक्षाय नम:
८. ॐ कपर्दिने नम: 
९. ॐ निललोहिताय नम:
१०. ॐ शंकराय नम:
११. ॐ शूलपाणये नम:
१२. ॐ खट्वांगिने नम:
१३. ॐ विष्णुबल्लभाय नम:
१४. ॐ शिपिविष्टाय नम:
१५. ॐ अंबिकानाथाय नम:
१६. ॐ श्रीकण्ठाय नम:
१७. ॐ भक्तवत्सलाय नम:
१८. ॐ भवाय नम:
१९. ॐ शर्वाय नम:
२०. ॐ त्रिलोकेशाय नम:
२१. ॐ शितिकण्ठाय नम:
२२. ॐ शिवाप्रियाय नम:
२३. ॐ उग्राय नम:
२४. ॐ कपालिने नम:
२५. ॐ कामारये नम:
२६. ॐ अन्धकासुर सूदनाय नम:
२७. ॐ गंगाधराय नम:
२८. ॐ ललताक्षाय नम:
२९. ॐ कालकालाय नम:
३०. ॐ कृपानिधये नम:
३१. ॐ कृपानिधये नम:
३२. ॐ भीमाय नम:
३३. ॐ परशुहस्ताय नम:
३४. ॐ मृगपाणये नम:
३५. ॐ जटाधराय नम:
३६. ॐ कैलासवासिने नम:
३७. ॐ कवचिने नम:
३८. ॐ कटोराय नम:
३९. ॐ त्रिपुरान्तकाय नम:
४०. ॐ वृषांकाय नम:
४१. ॐ वृषभारूढय नम:
४२. ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नम:
४३. ॐ सामप्रियाय नम:
४४. ॐ स्वरमयाय नम:
४५. ॐ त्रयीमूर्तये नम:
४६. ॐ अनीश्वराय नम: 
४७. ॐ सर्वज्ञाय नम: 
४८. ॐ परमात्मने नम:
४९. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नम:
५०. ॐ हविषे नम:
५१. ॐ यज्ञमयाय नम:
५२. ॐ सोमाय नम:
५३. ॐ पंचवक्त्राय नम:
५४. ॐ सदाशिवाय नम:
५५. ॐ विश्वेश्वराय नम:
५६. ॐ विरभद्राय नम:
५७. ॐ गणनाथाय नम:
५८. ॐ प्रजापतये नम:
५९. ॐ हिरण्यरेतसे नम:
६०. ॐ दुर्धर्षाय नम:
६१. ॐ गिरिशाय नम:
६२. ॐ अनघाय नम:
६३. ॐ भुजंगभूषणाय नम:
६४. ॐ भर्गाय नम:
६५. ॐ गिरिधन्वने नम:
६६. ॐ गिरिप्रियाय नम:
६७. ॐ कृत्तिवाससे नम:
६८. ॐ पुरारातये नम:
६९. ॐ भगवते नम:
७०. ॐ प्रमथाधिपाय नम:
७१. ॐ मृत्युंजयाय नम:
७२. सूक्ष्मतनवे नम:
७३. ॐ जगद्यापिने नम:
७४. ॐ जगद्गुरवे नम:
७५. ॐ व्योमकेशाय नम:
७६. ॐ महासेनजनकाय नम:
७७. ॐ चारुविक्रमाय नम:
७८. ॐ रुद्राय नम:
७९. ॐ भूतपतये नम:
८०. ॐ स्थाणवे नम:
८१. ॐ अहिर्बुध्न्याय नम:
८२. ॐ दिगंबराय नम:
८३. ॐ अष्टमूर्तये नम:
८४. ॐ अनेकात्मने नम:
८५. ॐ सात्विकाय नम:
८६. ॐ शुद्दविग्रहाय नम:
८७. ॐ शाश्वताय नम:
८८. ॐ खण्डपरशवे नम:
८९. ॐ अजाय नम:
९०. ॐ पाशविमोचकाय नम:
९१. ॐ मृडाय नम:
९२. ॐ पशुपरये नम:
९३. ॐ देवाय नम:
९४. ॐ महादेवाय नम:
९५. ॐ अव्ययाय नम:
९६. ॐ हरये नम:
९७. ॐ भगनेत्रभिदे नम: 
९८. ॐ अव्यक्ताय नम:
९९. ॐ हराय नम:
१००. ॐ दक्षाध्वरहराय नम:
१०१. ॐ पूषदन्तभिदे नम:
१०२. ॐ अव्यग्राय नम:
१०३. ॐ सहस्राक्षाय नम:
१०४. ॐ सहस्रपदे नम:
१०५. ॐ अपवर्गप्रदाय नम:
१०६. ॐ अनन्ताय नम:
१०७. ॐ तारकाय नम:
१०८. ॐ परमेश्वराय नम:
No comments: