Thursday, January 1, 2009

Karpur gauram karunaavtaaram (कर्पूरगौरं करुणावतारं )

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि ॥

Karpur gauram karunaavtaaram,

Sansaar saaram bhujagendrahaaram

Sadaa vasantam hridyaarvinde,

Bhavam bhavaani sahitam namaami


कपूरजस्तो गोरो वर्णका, भक्तहरूका लागि करुणाका अवतार, संसारकै सार भएका, सर्पहरूका राजाको माला लगाउनुहुने, भक्तहरूको हृदयमा सदा वास गर्नुहुने पार्वतीसहीत हजुरलाई (शिवलाई) म नमस्कार गर्दछु ।


White as camphor, compassion incarnate, essence of the universe, Garlanded with snakes, ever residing in the lotus of my heart; To Shiva and the Goddess Mother together, I bow.

_______________________________
If I am not Posting.
I may be doing something at these places:

Youtube
EsnipsNo comments: