Sunday, September 6, 2009

Shree Krishna Stuti by Akur

अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति
Akur Krit Shree Krishna Stuti


नम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च । असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥
श्रीराधापतये तुभ्यं व्रजाधीशाय ते नम: । नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥
वाणी सदा ते गुणवर्णने स्यात् कर्णौ कथायां समदोश्च कर्मणि । मन: सदा त्वच्चरणाविन्दयोर्दृशौ स्फुरद्धामविशेषसर्शने ॥४॥
(गर्ग०, मथुरा० ५।९-१२ )

॥ इति श्रीगर्गसंहिता श्रीमथुराखण्डे अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति सम्पूर्ण ॥_______________________________
If I am not Posting. 
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips

No comments: