Monday, June 8, 2009

Some Mantras of Shakti

श्री गणेशाय नम:
ॐ गं गणपतये नम: 

ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॥
***
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥

***
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
***
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे । 
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती ॥

***
Durga Gayatri Mantra
ॐ कात्यायन्यै च विद्महे, कन्यकुमार्यै धीमहि । 
तन्नो दुर्गा प्रचोदयत् ॥
***
Durgashtakshar Mantra
ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः ॥

***
Navarn Mantra नवार्ण मन्त्र
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।
***
Ma Saraswati Stuti
जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभित मुक्ताहारे । 
वीणापुस्तकरंजितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते ॥

***
MahaLaxmi Stuti
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । 
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥
***
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरि । 
सर्वदुःख हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥

***
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनि । 
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥
***
ॐ महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णुपत्नी च धीमहि ।
तन्नो लक्ष्ह्मीः प्रचोदयात् ॥

***
Devi Stuti
या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थितः । 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थितः । 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरुपेण संस्थितः । 
नमस्तस्यैः नमस्तस्यैः नमस्तस्यैः नमो नमः । 
ॐ अम्बायै नमः ॥

***
सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥_______________________________
If I am not Posting. 
I may be doing something at these places:

Youtube
Esnips

No comments: